Foreningens love

                                       FREDERIKSBORGENSERSAMFUNDET.

(se også det  Stiftende Frederiksborgensersamfund..)

Vedtaget på den ordinære generalforsamling fredag den 13. november 2015 på Frederiksborg Gymnasium.

 • 1. Foreningens navn er Frederiksborgensersamfundet.

Frederiksborgensersamfundet har til formål at bevare og udvikle sammenholdet mellem

forhenværende elever samt nuværende og forhenværende lærere ved Frederiksborg Statsskole /

Frederiksborg Gymnasium og kun disse kan blive medlemmer af foreningen.

 

Formålet søges fremmet ved :

 

1)   at foranstalte selskabelige sammenkomster

 

2)   at understøtte kammerater fra skolen, og

 

3)   at udsende personalhistoriske meddelelser om Frederiksborgensere.

 

 • 2. Det årlige kontingent fastsættes af generalforsamlingen.

Regnskabsåret løber fra 1. juli til 30. juni.

 

 • 3. Den ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af november og indkaldes med

mindst 14 dages varsel.

Forslag, som ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde inden 1. september.

Den ordinære generalforsamling afholdes i henhold til følgende dagsorden:

 

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Fremlæggelse af regnskab.
 4. Fastsættelse af kontingent.
 5. Indkomne forslag.
 6. Valg af formand.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 8.   Valg af en revisor og en revisorsuppleant.
 9. Eventuelt.

 

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når mindst 20 medlemmer indgiver skriftlig begæring

derom.

Bestyrelsen indkalder da til generalforsamling inden 14 dage med sædvanligt generalforsamlingsvarsel.

 

Meddelelser pr. e-mail er gyldig meddelelsesform.

Medlemmer, som fremsætter ønske derom, får fortsat almindelig post.

 • 4. Frederiksborgensersamfundets bestyrelse består af en formand

og højst 6 andre medlemmer.

Formanden vælges af generalforsamlingen for et år ad gangen.

De øvrige medlemmer af bestyrelsen vælges for 3 år ad gangen.

Bestyrelsen konstituerer sig selv og fastsætter selv sin forretningsorden.

 

 • 5. Lovændringer kan foretages på en hvilkensomhelst generalforsamling,

når forslaget herom er optaget på dagsordenen og

2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for.

 

 • 6. Opløsning af foreningen kan kun ske på en generalforsamling,

når der ved indvarslingen er givet udtrykkelig meddelelse derom,

mindst 1/3 af medlemmerne er mødt, og

mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for.

Når ikke det lovbestemte antal medlemmer er mødt,

indkaldes med sædvanligt varsel til en ny generalforsamling,

hvor bestemmelse da kan tages med 2/3 majoritet uden hensyn til de mødendes antal.

Hvis foreningen ophører, skal der træffes bestemmelse om anvendelse af foreningens midler.